İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
 • İstihkak Davaları
 • İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İhalenin Feshi Davaları Taşınır Mal İhlalleri Taşınmaz Mal İhlalleri
 • İcra Takipleri Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri İş Sahibinden alacağı
 • Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
 • Bono ve senet tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • İflas talep edilmesi,
 • İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması,
 • İcra Takibi başlatıldıktan sonra ve İcra Takibi başlatılmadan önce Menfi tespit davası ve İstihkak davası alanları
 • Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar,
 • Alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işleri

Our Work Process

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

BİLGİ ALIN